środa, 18 czerwca 2014


                                                UWAGA !!!

Nowe konto obowiązujące od 22.05.2014r.

BZ WBK S.A MALBORK   94 1090 1098 0000 0001 2343 7561

                    UWAGA!!!


Dnia 25.06.2014r. od godz.15:00-16:00 skarbnik będzie zbierał opłaty. Przy okazji będzie można załatwić inne sprawy.

środa, 11 czerwca 2014

                UWAGA !!!
 
 
 
Od dnia 14.06.2014r. na podstawie Uchwały nr 93/2014 ROD „Zatorze” Zarząd Uchwala ZAKAZ wjazdu pojazdów na teren ogrodów działkowych do odwołania. Powodem zakazu jest nagminne wykorzystywanie (nieuzasadnione) wjazdu, awaryjność sieci wodociągowej oraz nie przestrzeganie godzin wyjazdu z terenu działek.

poniedziałek, 26 maja 2014

              UWAGA !!!


W ZWIĄZKU Z NAGMINNYM WYKORZYSTYWANIEM WJAZDU NA TEREN OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W SOBOTĘ (CZĘSTO NIE UZASADNIONYCH )ZARZĄD ROD ,,ZATORZE" UPRASZA DZIAŁKOWCÓW DO PEŁNEJ DYSCYPLINY.OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU NA BOCZNE ALEJE, A TO Z UWAGI NA PRZESTARZAŁĄ SIEĆ WODOCIĄGOWĄ,CZĘSTE I KOSZTOWNE NAPRAWY.W RAZIE NIE ZASTOSOWANIA SIĘ DO W/W UWAG ZARZĄD OGRANICZY ORAZ ZMIENI DZIEŃ WJAZDU NA TEREN OGRODÓW.

czwartek, 15 maja 2014

Gospodarz

GOSPODARZ

Czesław Kozubski działka Nr 145
-otwiera i zamyka bramy w każdą sobotę w okresie maj- październik w godzinach 8:00-20:00;
-pozyskuje członków do odrabiania czynów;
-odpowiada za funkcjonowanie ROD "Zatorze" i obsługę infrastruktury ogrodowej.
GOSPODARZ HYDROFORNI

Franciszek Balcerzak działka Nr 126
-sprawuje nadzór na Hydrofornią;
-odpowiada za usunięcie wszelkich awarii technicznych i obsługę Hydroforni.

Nowy Skład Zarządu Komisarycznego

  Zarząd Komisaryczny ROD ,,Zatorze"

Prezes-Genowefa Michalska nr.dz 325 telefon 665-231-357
Wiceprezes-Józef Samuła nr.dz 335 telefon 889-843-177
Sekretarz-Joanna Smus nr.dz 57 telefon 608-628-554
Skarbnik -Bożena Nowak nr.dz 81 telefon 536-308-326
Członek-Ryszard Winter nr.dz 61 telefon 883-496-260

Skład Komisji Rewizyjnej ROD,,Zatorze"

Przewodniczący-Henryk Koperski nr.dz 8 telefon 500-096-857
Członek-Tadeusz Chamczyk nr.dz 73 telefon 55-272-41-35

Skład Komisji Rozjemczej ROD ,,Zatorze"

Przewodniczący-Wojciech Kula nr.dz 32 telefon 503-093-551
Członek-Krystyna Kaczyńska nr.dz 74 telefon 608-734-128
Członek -Stanisława Kulińska nr.dz 280 telefon 606-895-183


wtorek, 11 lutego 2014

Zmiany w ustawodastwie dotyczące PZD

http://pzd.pl/ustawa.html - pod tym adresem znajdziecie Państwo aktualny tekst ustawy

http://pzd.pl/statut.html - zweryfikowany Statut PZD 

Trwają prace nad Regulaminem PZD

wtorek, 16 lipca 2013

Ogrodzenie

PROSIMY DZIAŁKOWCÓW O PILNOWANIE NOWEGO OGRODZENIA PRZED DEWASTACJĄ ORAZ ZGŁASZANIE KAŻDEGO USZKODZENIA DO GOSPODARZA LUB CZŁONKÓW ZARZĄDU.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ 
NAPRAWY MUSIMY FINANSOWAĆ 
Z NASZYCH PIENIĘDZY!!!

środa, 1 maja 2013

Zagospodarowanie działki - regulamin

W związku z pytaniami dotyczącymi zagospodarowania działki wklejam przepisy prawne pobrane z Regulaminu ROD.

Pozdrawiam
Administrator bloga

Rozdział X − Zagospodarowanie działki

§ 103
Działka jest integralną częścią rodzinnego ogrodu działkowego i powinna być zagospodarowana zgodnie z niniejszym regulaminem.
 1. Granice działki powinny być zgodne z planem zagospodarowania ogrodu i trwale oznakowane.
 2. Zmiana granic działki wymaga uprzedniej zmiany planu zagospodarowania ogrodu.
 3. Obowiązek przywrócenia zgodności granic działki z planem zagospodarowania ogrodu spoczywa na zarządzie. Jednakże obowiązek ten obciąża członka PZD, jeżeli samowolnie naruszył granice działki.
§ 104
Z uwzględnieniem warunków określonych niniejszym regulaminem, działka może być wyposażona w następujące urządzenia:
 1. altanę,
 2. szklarnię,
 3. tunel foliowy,
 4. okna inspektowe,
 5. studnię, sieć wodociągową i sieć elektryczną,
 6. zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),
 7. pergolę, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,
 8. piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne.
§ 105
Działka powinna być wyposażona w kompostownik.
 1. Kompostownik oraz pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.
 2. Członek PZD ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.
§ 106
Z zastrzeżeniem warunków określonych w Prawie budowlanym, w ogrodzie poza granicami miast działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo).
 1. Instrukcja w sprawie szamb wydaje Prezydium Krajowej Rady.
 2. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi członek PZD.
 3. Eksploatacja szamba i wywóz nieczystości musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
§ 107
Altana w ogrodzie jest obiektem wolnostojącym, parterowym, zapewniającym rodzinie warunki do wypoczynku.
 1. Altana może być podpiwniczona i posiadać poddasze użytkowe.
 2. Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna.
 3. Altana może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych:
  1. w ogrodach w granicach miast do 25 m2,
  2. w ogrodach poza granicami miast do 35 m2.
 4. Altana może posiadać zadaszony taras otwarty o powierzchni do
  12 m2. Powierzchni tarasu nie wlicza się do powierzchni zabudowy altany, z wyjątkiem jego części znajdującej się pod poddaszem lub nad piwnicą altany.
 5. Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym i 4 metrów przy innym kształcie dachu.
 6. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.
 7. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.
 8. Jeżeli plan zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego określa miejsce usytuowania altany, członek Związku zobowiązany jest do jej wybudowania zgodnie z tym planem.
 9. Altana w ogrodach poza granicami miast może być wyposażona w kominek.
§ 108
Członek PZD obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej wymiary i usytuowanie w granicach działki.
§ 109
 1. Zarząd wstrzymuje budowę lub rozbudowę altany w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego regulaminu.
 2. Członek PZD zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez zarząd nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany, jeśli naruszenia nie mogą zostać w inny sposób usunięte.
 3. W przypadku wybudowania lub rozbudowania altany z naruszeniem § 107 niniejszego regulaminu, zarząd wzywa członka PZD do usunięcia stwierdzonych naruszeń pod rygorem zastosowania sankcji określonej w § 36 statutu.
§ 110
Szklarnia na działce może mieć powierzchnię nie przekraczającą 25 m2 i wysokość do 3 m. Nie może ona posiadać stałych urządzeń grzewczych oraz urządzeń, których funkcjonowanie zanieczyszcza środowisko.
§ 111
 1. Tunele foliowe na działce nie mogą przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki i 3 m wysokości z tym, że w razie jednoczesnego posiadania szklarni i tuneli foliowych ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki.
 2. Na terenach uznanych uchwałą okręgowego zarządu za położone w rejonach o dużym narażeniu na skażenia przemysłowe lub o niekorzystnych warunkach klimatycznych można za zgodą zarządu postawić tunele o powierzchni łącznej do 100 m2 bez względu na wielkość działki.
§ 112
Szklarnia i tunel foliowy powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działek sąsiednich, granicy ogrodu i dróg komunikacyjnych w ogrodzie.
 1. Zarząd może nakazać rozbiórkę szklarni i tuneli foliowych z powodu nieestetycznego wyglądu lub nieprzestrzegania przy ich stawianiu niniejszego regulaminu.
§ 113
Okna inspektowe na działce mogą mieć łączną powierzchnię do 9 m2.

§ 114
 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, zbiorniki wodne na działce mogą mieć powierzchnię:
  1. basen i brodzik łącznie do 15 m2,
  2. oczko wodne do 10 m2.
 2. Łączna powierzchnia zbiorników wodnych, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać powierzchni 15 m2, a ich głębokość nie może przekraczać 1 m.
 3. Lokalizację i budowę zbiorników wodnych określa instrukcja Krajowej Rady.
 4. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne oraz bezpieczeństwo związane z budową i użytkowaniem zbiornika ponosi członek PZD.
§ 115
Pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących na działce nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 1 metr od granic działki.
 1. W odległości do 2 metrów od granic działki, pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów.
§ 116
Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1 metra i powinno być ażurowe.
 1. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
§ 117
Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.
 1. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.
 2. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.
 3. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ogrodu nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ogrodu.
§ 118
Przy sadzeniu krzewów i drzew owocowych należy dobierać gatunki i odmiany zalecane dla ogrodów działkowych.
 1. Zaleca się sadzenie drzew słabo rosnących i karłowych.
 2. Gatunki i odmiany drzew słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry.
 3. Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny 3 metrów.
§ 119
Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.
 1. Drzewa ozdobne, o których mowa w ust.1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.
 2. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.
 3. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.
 4. W odległości do 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.
§ 120
Członek PZD zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.
 1. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
 2. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny.
§ 121
Członek PZD zobowiązany jest do zwalczania na użytkowanej działce chorób i szkodników roślin.
 1. Członek PZD może stosować na działce chemiczne zabiegi ochrony roślin wyłącznie preparatami według doboru ustalonego przez Krajową Radę na dany rok.
 2. Zabieg, o którym mowa w ust. 2, może być przeprowadzony tylko w przypadku, gdy możliwym jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i upraw ogrodniczych zarówno na własnej działce, jak i działkach sąsiednich.
 3. Przed zastosowaniem środków ochrony roślin członek PZD zobowiązany jest do poinformowania o tym sąsiadów podając nazwę preparatu, okres karencji i datę przeprowadzenia zabiegu.
§ 122
W rodzinnych ogrodach działkowych obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 123
 1. Z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, członek PZD może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików, których dopuszczalną liczbę określa zarząd. Hodowla gołębi wymaga uprzedniej zgody walnego zebrania.
 2. Pomieszczenia dla zwierząt, o których mowa w ust. 1, stanowią integralną część altany i wliczane są do jej normatywnej powierzchni.
 3. Członek Związku odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem chowu zwierząt, o których mowa w ust. 1.
§ 124
Członek PZD zobowiązany jest do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów.
§ 125
Bezpośredni nadzór nad zgodnym z regulaminem zagospodarowaniem działki, w tym w sprawach dotyczących altany i innych trwałych urządzeń, sprawuje zarząd.

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Plan zagospodarowania wg przepisów


KALENDARIUM PRAC OGRODNICZYCH - MAJAch... mamy wreszcie ten najpiękniejszy miesiąc roku! Nadeszła pełnia wiosny, czas obfitości - tak w największym skrócie określić można maj w przyrodzie. W ogrodzie możemy podziwiać świeżą zieleń młodych liści i coraz obficiej pojawiające się różnobarwne kwiaty. Ciepłe i coraz dłuższe dni sprzyjają chęci przebywania na dworze i wykonywania prac w ogrodzie. Ale uwaga - dla roślin ogrodowych niebezpieczne mogą być przymrozki występujące jeszcze do połowy maja (często zdarza się ochłodzenie w dniach 12 do 14 maja, tzw. "Zimni Ogrodnicy" oraz 15 maja - "Zimna Zośka")! Pamiętajmy zatem aby w tych dniach chronić rośliny najbardziej wrażliwe na spadki temperatury.

* sad
* warzywnik
* ogród ozdobny
* kwiaty w domu, balkony i tarasy
* trawnik
 Sad:

* Dobry start młodym drzewkom w sadzie zapewni odpowiednie podlewanie i spulchnianie wierzchniej warstwy gleby. W połowie maja warto zasilić młode drzewka i krzewy nawozami wieloskładnikowymi. Starsze drzewa i krzewy warto było zasilić już w kwietniu, ale jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, wykonaj to na początku maja.
* Zdrowotność roślin i jakość plonu może poprawić też zastosowanie szczepionki Żywa grzybnia mikoryzowa dla drzew owocowych. Mikoryza ułatwia roślinom pobieranie substancji odżywczych z gleby, a zatem pozwala też ograniczyć dawki stosowanych nawozów. To wygoda i oszczędność.
* Jeżeli maj jest bezdeszczowy szczególnie ważne dla posadzonych wiosną młodych drzewek i krzewów staje się odpowiednio obfite podlewanie, w tym celu wokół drzewka wykonaj tzw. "misę", do której wlej nawet do 10 litrów wody. Lepiej podlać raz obficie niż często po troszeczku.
* Na początku maja przeprowadź ręczne usuwanie tzw. "pąków zimowych" (zaschnięte pąki jabłoni i grusz, z których nie wyrastają ani kwiaty ani owoce) zaatakowanych przez kwieciaka. To zapobiegnie dalszemu rozprzestrzenianiu się tego szkodnika.
* Majowe przymrozki mogą uszkodzić kwiaty lub zawiązki owoców. Do ochrony zawiązków kwiatów i zawiązków krzewów możemy wykorzystać agrowłókninę. W sadach dobre rezultaty daje również zadymianie uzyskane dzięki spalaniu ściętych i wysuszonych gałęzi z dodatkiem lekko wilgotnej trawy i torfu. Przeczytaj więcej na temat: wiosenne przymrozki w sadzie.
* W tym miesiącu sady wyglądają pięknie, gdyż zakwitają drzewa owocowe. Przyczyną słabego zawiązywania owoców może być brak odpowiedniego zapylacza. Jeżeli nie masz w sadzie odmiany mogącej być zapylaczem, w pobliżu kwitnącego drzewa w wiadrze z wodą ustaw kilka kwitnących pędów odmiany dobrze zapylającej Twoje drzewo. Dla wielu odmian jabłoni (min. Katji, Delikates, Primy, Fantazji, Jonagold, Ligol, czy Szampiona) dobrym zapylaczem jest odmiana James Grieve. Spośród grusz, dla Bonkrety Williamsa, Komisówki i Konferencji dobrym zapylaczem będzie Faworytka. Problemem nie muszą się przejmować posiadacze śliwy Renklody Uleny, która jest samopylna.
* Połowa maja to najdogodniejszy moment na zawieszenie pułapek wabiących owady, których gąsienice żerują w zawiązkach i owocach. Pułapki są dość skuteczne w walce z owocówkami oraz nasionnicą trześniówką. Kupując pułapki, należy zwrócić uwagę na ternin ważności i okres aktywności zawartego w nich preparatu.
* Grusze mogą zostać zaatakowane przez grzyba powodującego rdzę gruszy. W takim przypadku rośliny spryskuje się preparatami takimi samymi jak do walki z parchem, np. Zato 50 WG, Delan 700 WG, Kaptan 50 WP. Jeżeli choroba występuje, pamiętajmy aby w poblizu sadu nie uprawiać jałowców sabińskich, które są pośrednimi żywicielami patogena powodującego rdzę. Jeżeli w pobliżu rosną jałowce sabińskie, choroba będzie powracała co roku.
* Koniec kwitnienia śliw to okres zagrożenia ze strony owocnicy żółtorogiej. Szkodnik ten niszczy zawiązki owoców i powoduje ich opadanie. Oprysk ochronny przeprowadza się pod koniec kwitnienia (gdy opadnie około 80% płatków) za pomocą preparatu Calypso 480 SC. W późniejszym okresie przyglądamy się zawiązkom i usuwamy te z widocznymi "wgryzami" lub odchodami larw.
* Ładna pogoda sprzyja pojawieniu się mszyc. Aby się z nimi uporać, zabiegi ochronne rozpoczynamy gdy tylko pojawią się pierwsze kolonie tego szkodnika. Przede wszystkim usuwamy najsilniej porażone liście i wierzchołki pędów z koloniami mszyc. Przeprowadzamy oprysk wyciągiem z pokrzywy, czosnku lub cebuli. Jeżeli szkodników jest dużo i sięgniemy po "chemię", możemy użyć preparatu do zastosowań amatorskich - ABC przeciwko szkodnikom na drzewach i krzewach owocowych AL.

Warzywnik:


* Od początku maja można przystąpić do wysiewu ogórków przeznaczonych na rozsady. Hoduje je się najczęściej w kuwetach bądź wielodoniczkach.
* W maju wysiewamy kukurydzę. Ciepłolubna kukurydza cukrowa powinna być wysiana dopiero pod koniec miesiąca.
* Możliwe są już pierwsze zbiory warzyw wysianych pod osłonami i w tunelach foliowych, min. cebuli, szczypiora i rzodkiewki.
* Zbieramy również plony z siewu ozimego i warzywa wieloletnie, takie jak szparag, rabarbar czy szczaw.
* Wielu ogrodników-amatorów wybiera najłatwiejszy sposób uprawy, jakim jest wysiew warzyw bezpośrednio do gruntu. Ciągłe zbiory warzyw umożliwi nam systematyczny siew nasion - od początku do drugiej połowy maja wysiewamy rzodkiewkę i sałatę, przez cały miesiąc możemy wysiewać marchew i burak ćwikłowy do przechowywania zimowego. Od połowy miesiąca wysiewamy fasolę szparagową i tyczną oraz nasiona ciepłolubnych warzyw dyniowatych.

* Wysiane nasiona warto zabezpieczyć przed ptakami. Do odstraszenia można wykorzystać powiewające na wietrze i odbijające światło paski folii aluminiowej, umocowane na drutach,
* Sadzimy rozsadę pomidorów, ogórków, papryki i selera.
* Rosnące warzywa wymagają pielęgnacji - nawadniania, spulchniania i odchwaszczania gleby, przerywania gatunków uprawianych z siewu. Gatunki ciepłolubne reagują pozytywnie na ściółkowanie gleby.
* Silny okres wzrostu pod koniec maja przechodzą pomidory. Ich łodyżki są dość słabe, należy zatem każdą roślinę zaopatrzyć w silny palik, do którego delikatnie przywiązujemy roślinę. Pomidory potrzebują dużo wody, którą należy lać w rowek wokół rośliny.
* Dla poprawienia plonowania i odporności warzyw na choroby korzeniowe, w uprawie pomidorów, papryki, warzyw cebulowych (cebuli, para, czosnku) oraz warzyw dyniowatych (np. ogórków, dyni, kabaczków) warto zastosować szczepionkę endomikoryzową dla warzyw.


* Na przełomie maja i czerwca więcej wody potrzebują truskawki. Podlewania międzyrzędzi dokonujemy bez użycia prysznica. Dziobek konewki należy trzymać możliwie blisko ziemi, tak aby woda nie rozmywała gleby i nie brudziła owoców.
* Na miejscu przeznaczonym pod rabaty warzywne warto wysiać rośliny na zielony nawóz, takie jak żyto, łubin, peluszka czy gorczyca. Wysiane gęsto tworzą szybko zielony dywan utrudniając rozwój chwastów. Potem należy je przekopać, co użyźni glebę i poprawi jej strukturę.

Autor tekstu: Genowefa Michalska
Grafika: Administracja bloga
cdn...

KALENDARIUM PRAC OGRODNICZYCH - KWIECIEŃSad:

* Początek kwietnia to ostateczny termin przygotowywania drzew do przeszczepienia. Gałęzie przeznaczone do przeszczepiania skracamy, w zależności od ich grubości, na długość 30 do 60 cm, licząc od miejsca rozgałęzienia. Gałęzie dolne pozostawiamy dłuższe, zaś górne - krótsze. Przewodnik skracamy do przeszczepienia na około 30 cm od ostatniego rozgałęzienia. Miejsce do przeszczepienia wybieramy tak, aby kora była była gładka, wolna od uszkodzeń mechanicznych i bez rozgałęzień.

* Kończymy zimowe cięcie drzew w sadzie. Do kwietnia możemy opóźnić cięcie gatunków najbardziej narażonych na uszkodzenia mrozowe - śliw, morel, brzoskwiń i nektaryn.
* Początek kwietnia to ostateczny termin aby przyciąć winorośl (opóźnienie cięcia do kwietnia ma pozytywny wpływ w miejscach szczególnie narażonych na przymrozki). Tnąc winorośl pamiętaj, iż owocuje ona na pędach jednorocznych, wyrastających z pąków położonych na dwuletnich pędach zdrewniałych. Zwlekanie z przycięciem do końca kwietnia lub początku maja spowoduje silny wyciek soków z ran po cięciu i osłabi krzewy, zatem zabieg przeprowadź jak najszybciej.
* Jeżeli w marcu nie posadziliśmy nowych drzewek, możemy to zrobić również w kwietniu. Drzewka posadzone wiosną przycinamy po posadzeniu nieco silniej, niż te sadzone jesienią. Podczas sadzenia warto zastosować szczepionkę mikoryzową dla drzew owocowych. Zastosowanie szczepionki wzmocni system korzeniowy drzewek i ułatwi roślinom pobieranie składników pokarmowych z gleby (pozwala znacznie zmniejszyć ilość podawanych nawozów). W efekcie rośliny będą silniejsze, zdrowsze, a plon bardziej obfity.
* Wysadzamy zdrewniałe sadzonki porzeczek i winorośli. Umieszczamy je w glebie na takiej głębokości, aby na powierzchni znajdował się tylko jeden pąk.
* Jeżeli chcemy rozmnożyć agrest lub winorośl, robimy odkłady poziome. Jeżynę bezkolcową można natomiast rozmnożyć poprzez odkład wierzchołkowy.
* Zapobiegamy zakażeniu jabłoni parchem oraz mączniakiem. Opryski zwalczające parch rozpoczynamy w fazie wydobywania się z pąków końcowych pierwszych liści. W zależności od pogody, pierwszy oprysk wykonujemy w połowie kwietnia lub na początku maja. Rozprzestrzenianiu się tych chorób sprzyja wilgoć, dlatego opryski wykonuje się przede wszystkim jeżeli padały deszcze. Możemy zastosować fungicydy interwencyjne: Syllit 65 WP, Miedzian 50 WP, Kaptan 50 WP, Penncozeb 80 WP, Score 250 EC, Zato 50 WG.
* Wyżej wymieniony Score 250 EC pozwala też ograniczać rozprzestrzenianie się mączniaka jabłoni. W uprawach amatorskich powinniśmy jednak przede wszystkim ręcznie usuwać liście porażone przez tego patogena. Rozpoznamy je po pastorałowatym wyglądzie i białym, mączystym nalocie.
* Warto też sprawdzić czy w jabłoni nie zagnieździł się kwieciak jabłkowiec. W tym celu pod drzewem układamy płachtę i potrząsamy gałęziami. Jeżeli z około 35 gałęzi spadnie na płachtę więcej niż 5 chrząszczy, warto zastanowić się nad koniecznością przeprowadzenia oprysków. Na działkach zalecane jest jednak przede wszystkim ręczne usuwanie zaschniętych pąków, w których żerują larwy kwieciaka. Ten sam zabieg przeprowadzamy u gruszy, którą atakuje kwieciak gruszowiec.
* Przeglądamy również (najlepiej na początku miesiąca) pędy porzeczki czarnej i usuwamy nienaturalnie nabrzmiałe pąki, które zostały zaatakowane przez wielkopąkowca porzeczkowego. Jeżeli na pędzie jest zdeformowana większość pąków, to taki pęd usuwamy w całości. Zabiegi te są ważne, gdyż obecnie w handlu nie ma preparatów skutecznie zwalczających tego szkodnika.
* Z drzew i krzewów iglastych na sady gruszowe może nalecieć miodówka gruszowa czerwonawa. W efekcie nalotu tego szkodnika liście gruszy są powyginane, ich rozwój jest zahamowany, potem czernieją. Owad ten z reguły nie występuje zbyt liczebnie i posiada tylko jedno pokolenie w roku, dlatego też nie powinien mieć negatywnego wpływu na dalszy rozwój drzew oraz owocowanie.
* Do roślin sadowniczych zaliczamy także truskawki i poziomki. Wiosenną pielęgnację tych roślin zacznij od usunięcia starych, zaschniętych liści. Potem wzrusz glebę w międzyrzędziach, a także między roślinami w rzędach. Pamiętaj, że truskawki i poziomki mają niewielkie wymagania nawozowe i obfite nawożenie wiosną (szczególnie nawozami azotowymi) jest niekorzystne. Konieczne jest natomiast podlewanie. Jeżeli jest sucho - podlewaj co najmniej raz w tygodniu. Roślinom tym dobrze zrobi też ściółkowanie (pod rośliny z obu stron rzędu podłóż ściółkę ze słomy lub kory drzew iglastych).

Warzywnik:

* Na miejsce stałe sadzimy rozsadę cebuli i pora, a na początku miesiąca - wczesnych odmian kalarepy i sałaty. Odmiany późniejsze wysadzimy pod koniec miesiąca.
* Do połowy kwietnia kończymy siew grochu i szpinaku. W drugiej połowie miesiąca na zagonie wysiewamy pora.
* Przez cały kwiecień możemy wysiewać rzodkiewkę, najlepiej w odstępach 7 do 10 dniowych w różnych miejscach - do gruntu odkrytego, przykrywanego potem włókniną lub folią perforowaną, do niskiego tunelu foliowego lub do zimnego inspektu. To zapewni nam ciągłość zbiorów przez cały sezon. Pamiętajmy, iż rzodkiewka lubi dobre nasłonecznienie.
* Wysiewamy nasiona średnio późnych odmian marchwi na zbiór wczesnojesienny, oraz nasiona pietruszki, pasternaku i kopru. Pod koniec miesiąca możemy wysiewać skorzonerę, cykorię, bób i szczaw.

* W celu wyprodukowania rozsady, na rozsadniku wysiewamy nasiona brokułów na zbiór sierpniowy, wczesne odmiany kalarepy na zbiór w ciągu lata, średnio późne odmiany kapusty i brukwi. Na rozsadniku wysiewamy również średnio późne i późne odmiany sałaty.
* Pikujemy siewki warzyw psiankowatych, takich jak pomidor, czy papryka. Pikowanie przyczyni się do wzbogacenia systemu korzeniowego roślin.
* Od połowy kwietnia możemy rozpocząć produkcję rozsady kukurydzy. Do doniczek o średnicy 7 do 8 cm, wysiewamy po 2 do 3 nasiona.
* Nasiona buraków ćwikłowych wysiewamy wprost do gruntu w rzędach oddalonych od siebie o 20 cm. Najlepiej siać je w bruzdę o głębokości 2 cm. Młode rośliny przerywamy, pozostawiając je w odstępach 15-centymetrowych.
* Można wysiać też rośliny przyprawowe, np. koper. W miarę potrzeb koper można dosiewać aż do lata.
* Dziś już niewielu z nas uprawia na działkach ziemniaki, gdyż te sprzedawane w sklepach są bardzo tanie. Jednak młode ziemniaczki z własnej działki mogą bardzo cieszyć. Na początku kwietnia już podkiełkowane sadzeniaki sadzimy do gruntu. Na początku nie trzeba ich podlewać gdyż mają w bulwach zgromadzony spory zapas wody.
* Rozpoczynamy ochronę warzyw przed szkodnikami. Aby je odstraszyć, warzywa możemy opryskać preparatem czosnkowym Bioczos, lub umieścić pałeczki czosnkowe w glebie. Uwaga - Bioczosu nie należy stosować przeciwko śmietce cebulance. W tym przypadku radzimy wysiewać cebulę naprzemianrzędowo z innymi roślinami, np. marchwią.

Ogród ozdobny:

* Jeżeli w marcu było zbyt zimno aby zdjąć zimowe osłony z roślin, czynność tą wykonujemy w kwietniu. Pamiętajmy aby krzewy wyjątkowo wrażliwe na niskie temperatury, np. budleję, odsłonić dopiero pod koniec miesiąca. Jeżeli budleja przymarzła, pędy ścinamy dość nisko. Roślina odbije.
* Jeżeli w marcu było zbyt zimno aby zdjąć zimowe osłony z krzewów róż i dokonać cięcia, również i to wykonujemy w kwietniu. Możemy też sadzić nowo zakupione róże. Przy zakupie krzewów wybierajmy takie, które mają co najmniej 3 zdrowe pędy i dobrze rozwinięty system korzeniowy - przeczytaj więcej o sadzeniu róż.
* Pielęgnujemy rozsadę roślin jednorocznych z wysiewów przeprowadzonych w lutym i marcu. Siewki pikujemy do świeżego podłoża, oraz zapewniamy im odpowiednią wilgotność i temperaturę.

* W miejsce stałe sadzimy rozsadę bratków i niezapominajek.
* Przeprowadzamy kolejne nawożenie wiosennych roślin cebulowych (około 3 tygodnie po pierwszym nawożeniu). Stosujemy nawozy azotowe, np. saletrę amonową.
* Przesadzamy i dzielimy byliny kwitnące latem i jesienią. Przed posadzeniem suche karpy zanurzamy w wodzie. Kwiecień jest też dobrym miesiącem na sadzenie traw ozdobnych.
* Ściółkujemy glebę pod krzewami, zwłaszcza tymi o płytkim systemie korzeniowym (azalie, oczary, różaneczniki, czy wrzosy). Ściółka pomoże utrzymać w glebie wilgoć i zabezpieczy korzenie przed wysychaniem.
* Sadzimy liściaste drzewa i krzewy ozdobne (możemy sadzić dopóki nie zaczną wypuszczać pierwszych liści). Po posadzeniu silnie je przycinamy , a dookoła pnia formujemy w ziemi zagłębienia w kształcie mis, dzięki którym możliwe będzie zatrzymanie wody. Sadzimy również iglaki i gatunki zimozielone.
* Kwiecień to także czas sadzenia roślin cebulowych kwitnących latem.
* Na modrzewiach mogą pojawić się ochojniki - mszyce, które najpierw doprowadzają do kolankowatego zaginania się igieł, a na świerkach są przyczyną powstawania charakterystycznych wyrośli, przypominających drobne szyszeczki. Jeżeli w poprzednim roku ochojniki występowały licznie, powinniśmy modrzewie i świerki opryskać Promalanem (preparatem opartym na oleju parafinowym), a w późniejszym okresie Pirimorem.
* Rozpoczynamy prace wiosenne w oczku wodnym. Zacznij od sprawdzenia szczelności zbiornika i jego oczyszczenia (usuwamy gnijące resztki roślinne i resztki pokarmu dla ryb), oczyszczamy stawowe filtry i przygotowujemy je do rozruchu. Jeżeli staw był opróżniony na zimę, teraz napełniamy go wodą. Gdy wystarczająco się ociepli, możesz rozmnożyć i przesadzić rośliny strefy przybrzeżnej, a gdy temperatura się ustabilizuje (około 10°C) możesz przenieść do stawu rośliny wodne, które zimowały w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem. Pod koniec miesiąca można też pomyśleć o zarybieniu stawku.

Kwiaty w domu, balkony i tarasy: 

 

* Krzewom balkonowym dosypujemy żyznego podłoża i dodajemy długo działającego nawozu. Byliny natomiast przesadzamy do świeżej ziemi.
* Przekwitłym narcyzom i hiacyntom usuwamy kwiatostany, gdyż zawiązywanie nasion hamuje kwitnienie.
* Jeżeli chcemy aby rośliny cebulowe zakwitły za rok, nie powinniśmy zasuszać ich od razu po przekwitnięciu - nawozimy je, dopóki same nie zżółkną.
* Żółto kwitnąca kalla kończy okres zimowego spoczynku - kłącza możemy posadzić do dużej donicy wypełnionej mieszanką gliny i dobrze rozłożonego obornika. Roślina najlepiej będzie się czuła na chłodnym, ale słonecznym parapecie.
* Jeżeli w marcu wysialiśmy do pojemników na parapecie nasiona kwiatów jednorocznych, to teraz ukorzenione już sadzonki przesadzamy do doniczek z ziemią ogrodniczą. Aby zapobiec wykrzywianiu się roślin w kierunku szyby, co kilka dni rozsadę obracamy. Poza tym systematycznie podlewamy i nawozimy. Jeśli chcemy aby rośliny się krzewiły, możemy im uszczykiwać wierzchołki.
* W cieplejsze dni hartujemy sadzonki, rozsadę i rośliny doniczkowe, które na lato
wystawimy na balkon. Teraz wynosimy je z mieszkania i stawiamy w zacisznym, osłonięty miejscu. Po kilku godzinach zabieramy z powrotem do pokoju.

Trawnik:

* Trawnik nawozimy nawozem organicznym i dobrze podlewamy. Miejsca wyłysiałe obsiewamy regeneracyjną mieszanką traw. Możemy też użyć kawałków darni z innych części trawnika. Jeżeli darń jest naprawdę mocno zniszczona, warto do dosiewu użyć specjalnej mieszanki nasion w połączeniu z mulczem celulozowym (ułatwi kiełkowanie i korzenienie traw) oraz HydroŻelem (zapewni niezbędną wilgoć). To wszystko razem znajdziesz w zestawie do regeneracji trawnika Magiczna Łatka!
* Wzrost traw w kwietniu jest na tyle duży, że możesz przystąpić do pierwszego koszenia. Regularne koszenie sprzyjać będzie lepszemu krzewieniu się trawy, dzięki temu trawnik stworzy gęsty kobierzec i będzie odporny na intensywne użytkowanie. Pamiętaj jednak aby nie przycinać trawy krócej niż na 4 cm, a w miejscach zacienionych pozostaw źdźbła jeszcze dłuższe.

* Jeśli kosiarka nie była ostrzona przed zimą, podczas czyszczenia - zrób to teraz, zanim przystąpisz do pierwszego koszenia.
* Pod koniec kwietnia rozpoczynamy walkę z chwastami na trawniku. O ile jest to możliwe, najlepiej pielić ręcznie. Jeżeli jednak nie dajemy rady, możemy zastosować herbicydy.
* Jeżeli nie posiadamy jeszcze trawnika, to jest to dobra pora, aby zająć się jego założeniem.Autor tekstu: Genowefa Michalska
Grafika: Administracja bloga
cdn...niedziela, 28 kwietnia 2013

SPOŁECZNA SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

SPOŁECZNA SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

 

W tym roku powstała na naszych ogrodach Społeczna Służba Instruktorska. Jak na razie 2 osobowa, ale już rozpoczęła swoje działanie. 

Pierwsze informacje szkoleniowe SSI dotarły do działkowców na spotkaniach w kwietniu 2013r. 


Jest zapowiedź ze strony SSI o umieszczaniu ciekawych wiadomości na naszej stronie w najbliższym czasie. 

Czekamy :)


czwartek, 28 lutego 2013

PODZIAŁ ROD NA SEKTORYW ramach Programu Modernizacji dokonano podziału terenu ROD na sektory. 
Każdy sektor powinien wytypować swoich przedstawicieli do: Zarządu, Komisji i Obsługi Gospodarczej. 

Wszystkie zebrania informacyjne odbywać się będą sektorami - harmonogram będzie podany do wiadomości.  

SEKTOR
NR DZIAŁEK


I
13-54, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123

II
102, 104, 103, 108, 110-143, 464-468, 188-201, 246, 248, 250, 252, 254, 256

III
239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257-272, 305-318, 320, 322, 324, 326

IV
319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 345, 347, 349, 351-367, 369, 371, 373, 375, 377, 379-387, 389, 391, 393

V
368, 370, 372, 374, 376, 378, 388, 390, 392, 394-413, 415, 417, 419, 421, 423

VI
414, 416, 418, 420, 422, 424-463

VII
231, 233, 235, 237, 273-280, 282, 284, 286, 288-304, 328, 330, 332, 334, 336-344, 346, 348, 350

VIII
173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187,
202-217, 219, 221, 223-230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 281, 283, 285, 287

IX
86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 144-172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 218, 220, 222

X
1-12, 55-85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101